Дэлхийн нүүрсний нөөц

1996 оны үнэлгээгээр дэлхийн нийт олборлож болох нөөцийг нэг эксаграмм (1 × 1015 кг буюу 1 триллон тн)-аар, түүний хагас нь чулуун нүүрс гэж үнэлсэн байна. Уг хэмжээний нүүрснээс гаргаж авах энергийн хэмжээг нь 290 зеттажоул, дэлхийн жилийн хэрэглээг 15 терраватт гэвэл, 600 жил хүрэлцэх хэмжээний нөөц юм.

Английн Бритиш Петролеум компанийн 2005 оны эцсээр хийсэн тооцоогоор, дэлхийн нүүрсний нөөц 909,064 сая тн-оор үнэлэгдсэн байна. АНУ, ОХУ, Австрали, БНХАУ, Энэтхэг, ӨАБНУ зэрэг орнууд нүүрсний ихээхэн нөөцтэй юм.

Дэлхийн нүүрсний нөөц

Нүүрсний нийт нөөц, 1999 оны байдлаар (сая тн)
Орон Битумжсан нүүрсантрацитбагтсан) ( Хагас битумжсан нүүрс Хүрэн нүүрс Нийт
АНУ 115891 101021 33082 249994
ОХУ 49088 97472 10450 157010
БНХАУ 62200 33700 18600 114500
Энэтхэг 82396   2000 84396
Австрали 42550 1840 37700 82090
Герман 23000   43000 66000
ӨАБНУ 49520     49520
Украйн 16274 15946 1933 34153
Казахстан 31000   3000 34000
Польш 20300   1860 22160

Нүүрс экспортлогч орнууд

Нүүрсний экспорт, орон болон жилээр (сая тн)
Орон 2003 2004
Австрали 238.1 247.6
АНУ 43.0 48.0
ӨАБНУ 78.7 74.9
Хуучин ЗХУ 41.0 55.7
Польш 16.4 16.3
Канад 27.7 28.8
БНХАУ 103.4 95.5
Өмнөд Америк 57.8 65.9
Индонези 107.8 131.4
Нийт 713.9 764.0