Үнэ ханш (2013 оны 4 сарын байдлаар)

Үнэ ханш (2013 оны 4 сарын байдлаар):

Монголын зах зээл дээр: 24000 төгрөг

Дэлхийн зах зээл дээр: 24 ам.доллар

Үнэ ханшийн график (Төгрөгөөр)Төгрөг2010 он 1 сар2013 он 1 сар2013 он 2 сар2013 он 3 сар2013 он 4 сар025,00050,00075,000100,000Жил/Сар
Он сар Төгрөг
2010 он 1 сар 8,800
2013 он 1 сар 70,000
2013 он 2 сар 45,555
2013 он 3 сар 85,555
2013 он 4 сар 24,000
 
Үнэ ханшийн график (Доллараар)Доллар2010он 1 сар2013он 1 сар2013он 2 сар2013он 3 сар2013он 4 сар015304560Жил/Сар
Он сар Доллар
2010он 1 сар 7
2013он 1 сар 46
2013он 2 сар 45
2013он 3 сар 10
2013он 4 сар 24